Hierarchie v oddíle

Funkce

Hlavas:

Hlavas, neboli hlavní vedoucí je úplně nejvyšší funkcí v oddíle. Má právo veta ve chvíli, kdy se řeší něco skutečně důležitého, ale použije jej jen ve chvíli, kdy vidí skutečně velký problém pro celý oddíl do budoucna na základě nějakého rozhodnutí. Právo veta nebylo v historii našeho oddílu zatím použito.

Hlavas zodpovídá za chod oddílových akcí (tábory, výpravy, schůzky…). Neznamená to, že případné problémy jsou právně na něm, ale problémy za ním chodí. Je první osobou, která se o nich dozví a ví, jak je řešit.

Zároveň řídí oddílové porady a pověřuje vedoucí funkcemi na akcích (zásobovač, zdravotník…)

Hlavas v našem oddíle není modla, je na stejné úrovni jako ostatní vedoucí.

Současný hlavas je Libuše Bláťa Latrová.

 

Vedoucí:

Vedoucí jsou dospěláci, kteří připravují program, mají nějakou funkci v oddíle, věnují se dětem. Nejlepší přirovnání je ke slovu instruktor.

Snažíme se o průběžné vzdělávání vedoucích pomocí akreditovaných i neakreditovaných kvalifikačních kurzů. Dále pak pomocí interního vzdělávání v podobě Stezek.

Každý vedoucí je jiná osobnost, což se někdy tluče, ale velkou výhodou je, že vznikají programy, které jsou různorodé a každé dítě si může najít „toho svého vedoucího“.

 

Rádce:

Rádci jsou vybraní jedinci, kteří dostali od vedoucích šanci rozvinout se, a snad se jednou stát vedoucími. Jsou jim postupně servírovány informace „JAK, KDY a CO“. Nejprve spolupořádá schůzky, podílí se na tvorbě částech programů na výpravách, později má třeba vlastní etapy na táboře a ve chvíli, kdy je zcela samostatný a „zaučený“, stává se vedoucím.

Nic není zadarmo, a pokud se dotyčný Rádce neprojeví v zájmu a alespoň částečné samostatnosti, bohužel status Rádce ztrácí. To však neznamená, že nemůže být někdy v budoucnu opět vybrán.

Rádce má podporu všech vedoucích, ale často si ho některý vedoucí vezme „pod svá křídla“.

Předpokladem k tomu být vybrán jako rádce je splnění Základní oddílové zkoušky, zájem o oddílovou činnost a vlastní iniciativa.

 

Kmeňák:

Tento status není ani tak funkcí, jako spíš hodnotou. Kmeňákem se rozumí každý, kdo je členem Kmene, tedy uskupení jedinců, kteří úspěšně splnili Základní oddílovou zkoušku.

Kmeňákem se může stát jakýkoli Poutník v jakémkoli věku. Členstvím posiluje svou reputaci k tomu, aby byl vybrán jako Rádce.

Být členem Kmene je čest a zároveň určitá pokora. Kmeňák by měl z principu udržovat v oddíle rovnováhu a být jakýmsi vzorem pro ostatní.


Senior:

Mentálně a fyzicky vyspělejší jedinci oddílu Poutníci, pro které se připravují složitější hry a náročnější aktivity. Do Seniorů Poutník vstupuje po pozvání vedoucích, leč není povinnost pozvání přijmout. Podmínkou je pro nové Seniory minimální věk 12 let. Příkladem náročnějších aktivit je třeba Mayská psychoakce, Noční pochod, zážitkové akce s prvky abstrakce, nebo třeba puťák, ve kterém jsme ušli během dvou dnů 40 km.

 

Oddílák:

Člen oddílu je každý, kdo má odevzdanou přihlášku a zaplacené členské příspěvky. Pochopitelně i vedoucí jsou sami členy oddílu. Sem tam se objevující členy, které vidíme párkrát do roka a méně můžeme označit jako „bývalé členy“.

 

Přítel oddílu:

Přátele oddílu chápeme jako všechny, které zaujala naše činnost a sami se na ní nějakým způsobem podílí. Mohou to být členové jiných oddílů, se kterými si vyměňujeme zkušenosti, půjčujeme kostýmy apod., ale i aktivní rodiče, kteří s námi rádi jedou na otevřenou akci anebo třeba přinesou něco materiálního či nemateriálního do oddílu. Též se mezi ně řadí kamarádi jednotlivých Poutníků, kteří se s námi přátelí.

Sympatizant:

Sympatizant je člověk zvnějšku, kterému se líbí naše oddílová činnost, ale blíže Poutníky nezná. Kupříkladu lidé sledující náš web, Youtube apod. Není vyloučené, že náš oddíl sympatizant podporuje.

 


Oprávnění

Pro všechny akce platí, že na nich musí být přítomen alespoň 1 člověk nad 18 let, který je zároveň vedoucí!

 

Organizace akcí

Vedení schůzek: Vést program schůzky může vést každý, kdo má splněné Dovednosti.

Vedení jednodenek: Připravit a vést jednodenku může kterýkoli Senior či Kmeňák, též i ten, kdo má absolvovaný kurz Výzva či Zapalovač.

Vedení víkendových výprav: Celou víkendovou akci, nebo třeba jen její část může připravit každý Kmeňák. Dopomáhat mu může tým lidí, které si sám vybere, avšak za program ručí jen a pouze on (za program ručí vždy jen jeden Kmeňák!). Garant výpravy je vždy vedoucí s absolvovaným kurzem hlavase. Víkendovou výpravu může připravovat též oddílák, který absolvoval kurz Výzva či Zapalovač.

Vedení delších výprav: Vícedenní výpravy může garantovat a zároveň plně oraganinzovat jen vedoucí s absolvovaným kurzem hlavase.

Speciální akce: Organizovat je může kdokoli s absolvovaným kurzem Výzva či Zapalovač pod dohledem garanta, který má absolvovaný kurz hlavase.

Organizace tábora: Garantem je vždy hlavas. Přípravu jednotlivých částí (etap) mohou mít na starosti vedoucí. V případě organizování částí programu oddíláky je nutné schválení návrhu na předtáborové poradě ostatními vedoucími.

 

V plánu je Stezka přípravy a realizace akcí, která bude podmínkou pro garanci výprav, speciálních akcí, delších výprav a táborů.

 

Funkce

Hlavas: Bezpodmínečně musí být Kmeňák (mít absolvovanou Základní oddílovou zkoušku), musí mít kurz hlavase a musí mít několikaleté zkušenosti s vedením oddílu.

Vedoucí: Musí být Kmeňák a mít splněnou minimálně Výzvu. Nejlépe však (i) kurz hlavase.

Zdravotník: Musí mít absolvovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Pokud je mladší 18 let, může mít splněnou jen Stezku zdravovědy a být zástupcem zdravotníka. Zdravotník za nezletilého úkony plně ručí. Zástupce zdravotníka nikdy nesmí podávat léky!

Šéfkuchař: Musí mít splněnou Stezku vaření či být vedoucím. Na své první vařící akci musí být pod dozorem jiného šéfkuchaře. Pokud chce kuchař do jídla přidávat čerstvě natrhané bylinky, či vařit čaje z nich, musí mít splněnou Stezka bylinkářství.

Kronikář: Funkce se střídá obvykle každou akci vyjma schůzek. Kronikář je pověřen psaním zápisů z akcí dle svého svědomí. Kronika se slavnostně předává v průběhu akce od kronikáře z akce minulé. Kronikář by měl zaznamenat vše důležité nejlépe ihned. Kronikářem může být kdokoli, kdo umí psát či má osobu, která zápis sepíše dle jeho diktování.